Nieuws

Breaking news

21-10-2016

Duurzaam gebouwde en 100% energieneutrale overdekte zwembaden (hydrotherapie baden).

Postma & Roling heeft zes duurzaam gebouwde en 100% energieneutrale overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) ontwikkeld. Deze overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) kunnen met een eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente, een school of een zorginstelling worden gebouwd. Een jaarlijkse bijdrage van de gemeente, de school of de zorginstelling in de exploitatiekosten is niet noodzakelijk.

Postma & Roling zorgt voor het volledige beheer en een risicodragende en kostendekkende exploitatie van het overdekte zwembad (hydrotherapiebad). Alle beheer en exploitatiekosten, met uitzondering van de investeringskosten, van deze overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) kunnen daarom worden betaald uit de inkomsten. De exploitatie van deze overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) is kostendekkend, omdat er geen energiekosten zijn en de overdekte zwembaden een maximale bezettingsgraad hebben.

Lees verder

Kostendekkende exploitatie van uw sportvoorziening

21-09-2016

Gemeenten willen veld-, zaal- en zwemsporten bevorderen. Maar betalen hiervoor ook een steeds hogere subsidie. Naast de investeringskosten moet een groot deel van de exploitatiekosten worden betaald. De economische crisis dwingt gemeenten te bezuinigen, terwijl zij er juist taken bij krijgen. Logisch dat de begroting niet meer sluitend is te krijgen. Daarom willen gemeenten het eigendom, beheer en de exploitatie van sportaccommodaties overdragen aan derden en de subsidies beperken. 

Dit noemen we ook wel outsourcing van sportaccommodaties. De eerste stap is dan een risicodragende en kostendekkende exploitatie. De gemeente betaalt de investering en de gebruiker betaalt de exploitatiekosten. 

Marktontwikkelingen
1. Zwemverenigingen en KNZB
Deze partijen willen meer betrokken worden bij de exploitatie. De inzet van zwemverenigingen en vrijwilligers verlaagt de exploitatiekosten en verhoogt de inkomsten. 

2. Zwemondernemingen
Steeds vaker beginnen zwemonderwijzers hun eigen zwemonderneming. Dit bevordert de kwaliteit van het zwemonderwijs. De inzet van zwemondernemingen verlaagt de exploitatiekosten en verhoogt de inkomsten. 

3. Sportstichtingen
Sportstichtingen zijn stichtingen van meerdere sportverenigingen, die gezamenlijk een sporthal of sportveld beheren. Door de inzet van vrijwilligers worden de exploitatiekosten sterk verminderd. 

4. Sportverenigingen
Veel veldsportverenigingen beheren en onderhouden hun eigen sportvelden. De inzet van vrijwilligers beperkt de kosten en maakt een sluitende begroting mogelijk.

5. Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang heeft sportaccommodaties nodig om kinderen sportief bezig te houden. Integratie van sportvereniging en buitenschoolse opvang bevordert het gebruik van de sportaccommodaties. Waardoor de exploitatiebegroting verbeterd.

Sport heeft de toekomst
Postma & Roling is zich bewust van de maatschappelijke functie die deze voorzieningen hebben voor de samenleving. Daarom neemt Post & Roling graag haar verantwoordelijkheid voor het technische beheer en een sluitende begroting. Vrijwilligers ondersteunen de verenigingen bij het dagelijks beheer en onderhoud. En u als gemeente bent nergens meer voor verantwoordelijk en betaalt uitsluitend de investeringskosten. Zo heeft ook uw sportvoorzieningen opeens weer een gezonde toekomst! 

Lees verder

Alle risico's buiten de deur!

21-09-2016

De economische en financiële crisis dwingt gemeenten om langdurig en fors te bezuinigen. Er komen steeds meer taken (WMO) en tegelijk is er steeds minder geld om deze taken uit te voeren. Het is zaak om prioriteiten te stellen. Gemeenten moeten zich beperken tot de kerntaken. 

Elke gemeente beheert en exploiteert sportaccommodaties. Kijkend naar deze voorzieningen betaalt u als gemeente op dit moment voor het:

 1. risico van nieuwbouw, beheer, groot onderhoud en renovatie
 2. exploitatierisico
 3. financieringsrisico
 4. investerings- en exploitatietekort
 5. risico voor de aankoop van de grond 

Druk op de gemeentelijke begroting
In het huidige economische klimaat is dit niet langer houdbaar. Komt bij dat veel sporthallen, gymnastieklokalen en andere sportvoorzieningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en vaak verouderd zijn. Zwembaden is een verhaal apart. Deze sector staat helemaal onder druk. Bezoekersaantallen lopen terug, onderhoud wordt uitgesteld, schoolzwemmen opgeheven en soms worden de deuren zelfs geheel gesloten. 

Wat zijn de mogelijkheden?
Door zwemverenigingen/KNZB, zwemondernemingen en sportstichtingen in te schakelen en buitenschoolse opvang verbeterd de bezettingsgraad (meer inkomsten) en dalen de exploitatiekosten. Een kostendekkende exploitatie van sportaccommodaties, tegen marktconforme tarieven, is mogelijk! Gemeenten betalen uitsluitend de investeringskosten. En alle exploitatiekosten worden betaald uit de opbrengsten. 

Ook kunnen gemeenten sportaccommodaties verhuren of verkopen. De taak van de gemeente beperkt zich dan tot accommodatiebeleid, of te wel de aanleg of bouw van nieuwe en vervanging van bestaande sportaccommodaties. Deze beleidswijziging maakt een besparing van ca. € 30 per inwoner per jaar op het sportbeleid mogelijk. 

Lees verder

Alternatief voor zwembad

21-09-2016

Goed financieel management is belangrijker dan ooit om de doelstellingen van een sportaccommodatie te verwezenlijken en de continuïteit ervan te waarborgen. Postma & Roling helpt u niet alleen bij het maken van de juiste keuzes bij nieuwbouw of verbouw van sportaccommodaties. Maar neemt tegelijk de veelal hoge exploitatietekorten op deze voorzieningen van u over.

Postma & Roling is bereid onderstaande zaken voor de nieuwbouw van uw sportvoorziening uit te voeren tegen een vaste jaarlijkse bijdrage:

 1. Aankoop grond
 2. Programma van eisen
 3. Ontwerp gebouw
 4. Financiering gebouw
 5. Realisatie/bouw
 6. Beheer
 7. Groot onderhoud en renovatie
 8. Exploitatie
 9. Afbraak na 40 jaar

Voordelen voor u als gemeente zijn:

 1. U hoeft niks te financieren
 2. U heeft geen risico's bij de bouw
 3. U hoeft het gebouw niet te beheren of te exploiteren
 4. U draagt geen enkel risico en bent daarom nergens voor verantwoordelijk

Lees verder